Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

UPU Vukovar

UPU Vukovarx

UPU Šireg središta Grada Vuko­vara — planom je pred­viđeno ure­đenje pros­tora i defini­rana nam­jena površina uz dvo­rac Eltz s gospo­darskim zgradama, oko ušća rijeke Vuke i područja Ola­jnica, obale Dunava od područja Rib­arska do Vodotornja, te grad­sko groblje.
Surad­nik — dio stručnog tima u izradi plana kao zaposlenik Urban­is­tičkog insti­tuta Hrvatske.