Collins Street West, Victoria 8007 Australia
Monday - Friday 08:00-16:00
1800.899.900

Adaptacija A

Adaptacija Ax

U zapad­nom dijelu grada Zagreba investi­tor je naručio adaptaciju 1,5-sobnog stam­benog pros­tora od 45 m2 s log­giom u 2-​soban stan, s odvo­jenom spavaćom sobom. Na početku pro­jek­ti­ranja tre­balo je uočiti poz­i­tivne i neg­a­tivne ele­mente u zadanoj situaciji te ih u kon­ačnici uskla­diti sa žel­jama investi­tora. Stan se nalazi u stam­benoj zgradi izgrađenoj 1990. godine što je značilo da je jedna od poz­i­tivnih strana mogućnost zadrža­vanja pos­to­jećih insta­lacija unutar struk­ture zidova kao i kvaliteta izve­denih radova, posebno glazure.

Pro­jek­tom je pred­viđeno uklan­janje svih pre­grad­nih zidova, osim onog prema kupaonici, te zat­varanje log­gie u svrhu dobi­vanja jedin­stvenog pros­tora dnevnog boravka i kuhinje. Log­gia dimen­z­ija 1,4×1,6 m svakako nije bila pogodna za zadrža­vanje jer je osim male površine ujedno i stvar­ala ostatak pros­tora neza­h­valne širine od 2 m u zatvorenom dijelu stana.

Uklan­jan­jem pre­grad­nih zidova i vrata (ukupno 5) opti­malno je isko­rištena jed­nos­trana ori­jentacija stana na jugo­is­tok i ost­vareno osunčanje cijelog stana dnevnim svjet­lom (kupaon­ica ima pos­to­jeća vrata s nadsv­jet­lom, što je stan­dardna izvedba kod stam­bene izgrad­nje kra­jem 80-​tih). Obloga par­ke­tom zami­jen­jena je obl­o­gom gres pločama 60×60 cm. Tako nas­tao jedin­stven pros­tor pogo­dan je za izvedbu ugrad­benih ormara duž cijelog zida prema stubišnom pros­toru. Ugrad­beni ormari s kril­ima od poda do stropa ne zadržavaju prašinu poput stan­dard­nih ormara na kojima uvi­jek ostaje prazan pros­tor da stropa. U spavaćoj sobi i uz kupaon­icu su duboki 60 cm, a u ulaznom pros­toru 40 cm. Kuhinja se fiz­ički odjeljuje od ulaznog pros­tora šankom ali ostaje s njim vizualno povezana. Spavaća soba odi­jel­jena je od dnevnog boravka kliznom sti­jenom od alu­minija koja je ugrađena u pos­to­jeći otvor u nosivom zidu.

Pos­to­jećim drvenim pro­zorima dodan je pro­zor na mjestu ograde log­gie te su svi oličeni bijelom bojom. Ulazna vrata i vrata kupaon­ice također su oličena bijelom bojom čime je postignuta unutarnja prozračnost i stvoren novi vizualni iden­titet stam­benog prostora.