UPU Ikea Zagreb Istok — planom je pred­viđena nam­jena površina uz auto­cestu A3 (Bregana-​Lipovac) do naselja Općine Rugvica kao površina za izgrad­nju poslovnih pros­tora tvrtke IKEA. Planom je pred­viđeno odva­janje područja za izgrad­nju od pos­to­jećeg naselja na jugu zelenom tampon-​zonom s parkovnim nasadima kojima se i vizualno odvaja poljoprivredno od poslovnog područja.
Surad­nik — dio stručnog tima u izradi plana kao zaposlenik Urban­is­tičkog insti­tuta Hrvatske.

Opširnije…

UPU Šireg središta Grada Vuko­vara — planom je pred­viđeno ure­đenje pros­tora i defini­rana nam­jena površina uz dvo­rac Eltz s gospo­darskim zgradama, oko ušća rijeke Vuke i područja Ola­jnica, obale Dunava od područja Rib­arska do Vodotornja, te grad­sko groblje.
Surad­nik — dio stručnog tima u izradi plana kao zaposlenik Urban­is­tičkog insti­tuta Hrvatske

Opširnije…

UPU „Luka” Požega — Plan za područje „Luka” u Požegi.
Planom je pred­viđena izgrad­nja poslovnih pros­tora, rekon­struk­cija pos­to­jeće prometne infra­struk­ture i ure­đenje pros­tora uz vodni tok rijeke Orl­jave.
Surad­nik — dio stručnog tima u izradi plana kao zaposlenik Urban­is­tičkog insti­tuta Hrvatske.

Opširnije…