U današn­jim uvje­tima živ­ota u Hrvatskoj rijetki su oni kojima pri­hodi omogućuju rješa­vanje stam­benog pitanja kupovi­nom stana. Stoga se građani obično odlučuju za adaptaciju pos­to­jećeg stam­benog prostora.

Opširnije…

Nova god­ina mladom bračnom paru iz zapadnog dijela Zagreba počinje u isčeki­vanju pri­nove. Iz tog razloga supružnici su se prošle godine odlučili za adaptaciju svog 2,5-sobnog stana u sklopu stam­bene zgrade kako bi kra­jem siječnja spremni dočekali rođenje svoje djevo­jčice. Prema pro­jektu kojeg sam im izra­dio, stan se iz 2,5-sobnog adap­tira u 3-​sobni u svrhu dobi­vanja dodatne, dječje sobe.

Opširnije…

Danas u Hrvatskoj građani su ner­i­jetko pri­morani raditi više poslova da bi osig­u­rali sred­stva za život. To se ost­varuje ili radom u dvije smjene ili obavl­jan­jem različi­tih poslova. Danas Vam prezen­ti­ram pro­jekt adaptacije stana od 73 m2 u kojem je investi­tor odlučio preured­iti dio stam­benog pros­tora za radni prostor.

Opširnije…

Pro­jekt adaptacije stam­benog pros­tora od 145 m2 u potkrovlju obiteljske kuće u istočnom dijelu grada Zagreba.

Opširnije…

Stam­beni pros­tor u kojem živimo mijenja se suk­ladno našim potre­bama. Uvjeti stanovanja zapravo se neprekidno mijen­jaju u vre­menu, stvaraju se nove okol­nosti i nakon određenog peri­oda dolazi do potrebe za novom bojom zidova zbog osv­ježenja, novim nam­ješ­ta­jem, pre­nam­jenom pros­tora ili jed­nos­tavno novim ras­pore­dom unutar pos­to­jećih okvira. U dužem vre­men­skom peri­odu mijenja se i broj sta­nara. Djeca odras­taju i odlaze se u svoje nove stam­bene prostore.

Opširnije…

Sti­gao nam je upit dvoje čitatelja koji žive u stanu od 45 m2 u Zagrebu. Nji­hov stan ima jed­nos­tranu ori­jentaciju (zapad — jugoza­pad) i nalazi se u sklopu stam­bene zgrade.

Opširnije…

Sti­gao nam je upit čitatelja koji živi u stanu od 75 m2 u Novim Dvorima u Zaprešiću. Stan ima dvos­tranu ori­jentaciju (istok — jug) i nalazi se u sklopu stam­bene zgrade izgrađene 2007. godine.

Opširnije…