Zen Design je tvrtka osno­vana 2014. koja se bavi:

 • arhitek­ton­skim projektiranjem
 • izradom ener­get­skih certifikata
 • legal­izaci­jom neza­konito izgrađenih zgrada
 • izradom prostorno-​planske doku­mentacije (UPU i DPU)
 • pro­jek­tne doku­mentacije (od ide­jne skice do izved­benog projekta)
 • koor­di­naci­jom izrade pro­jek­tne dokumentacije
 • koor­di­naci­jom rada izvođača i nadzorom
 • ure­đen­jem interieura s poseb­nim naglaskom na adaptaci­jama pos­to­jećih stam­benih prostora

Zvonimir VidovićZvon­imir Vidović, d.i.a.

Zen Design j.d.o.o.

OIB:34429226385
MB: 4168798
IBAN: HR0523600001102400430

Zvon­imir Vidović rođen je 1981. u Vinkovcima.

Arhitek­ton­skim pro­jek­ti­ran­jem počeo se bav­iti za vri­jeme studija u uredima:

 • “Arhitek­tura Matković” (Ljet­niko­vac u dolini kar­di­nala — izved­beni pro­jekt, Grad­ska knjižnica Novska — ide­jni pro­jekt, sve 2004.)
 • “Urban­is­tički Zavod Grada Zagreba d.o.o.” (Auto­busni ter­mi­nal “Zapadna žabica” u Rijeci — javni nat­ječaj, 3. nagrada, 2005.)
 • URA-​2 d.o.o.”(stambeno naselje O2 - Odran­ska zavrt­nica, glavni pro­jekt, 2006.)

2006. diplomi­rao je na Arhitek­ton­skom fakul­tetu Sveučil­išta u Zagrebu.

Nakon diplome zaposlen je kao arhitekt u arhitek­ton­skim uredima:

 • Ciliga d.o.o. (poslovno stam­beni kom­plex “VMD Promet” Vukovarska-​Radnička, pozivni nat­ječaj, 1.nagrada, 2006.)
 • Vesna Šoić ured ovlaštene arhitek­tice d.o.o. (adaptacija tradi­cionalne tur­opoljske kuće u Ludini, 2007.) — suradnja
 • TOGA-​inženjering d.o.o. (poslovnica “Dis­tri­press”, pro­jekt 2007., real­izacija 2008., stam­bene zgrade Terra Facil­i­tas u Dugom selu, pro­jekt 2008.)
 • Urban­is­tički insti­tut Hrvatske d.o.o. (UPU IKEA Zagreb Istok, UPU radne zone “Luka” u Požegi, UPU šireg središta grada Vuko­vara, sve 2010.)

Stručni ispit položio je 2010.

Član je Hrvatske komore arhitekata od 2012.

Od 2013. godine neke od pro­jekata adaptacija objavljuje u tjed­nom pri­logu Večern­jeg lista „Dom&vrt”.
Osim objavlji­van­jem vlasti­tih pro­jekata, odgo­vara i na upite čitatelja.

Od 2014. radi kao ovlašteni arhitekt u uredu “Zen Design“.

U ožu­jku 2014. položio ispit stručnog osposobl­ja­vanja osoba za obavl­janje poslova ener­get­skog pre­gleda i ener­get­sko
cer­ti­fi­ci­ranje zgrada s jed­nos­tavnim tehničkim sus­tavom (MODUL 1).