ENER­GET­SKA UČINKOVI­TOST
Razvo­jem društva, tehnike i tehnologije razvila se i svi­jest o potrošnji energije te, shodno tome, i o ener­get­skoj učinkovi­tosti. Živimo u stam­benim pros­torima koji su ispun­jeni sadrža­jima nužn­ima za svakod­nevno funkcioni­ranje živ­ota. Sve su to stro­jevi koji troše energiju ( za gri­janje ili hlađenje pros­tora, rasv­jetu itd.) i na taj način nemi­novno utječu na porast potrošnje novca na razini kućanstva. Općen­ito, ener­get­ska učinkovi­tost podrazu­mi­jeva sve one plani­rane i prove­dene mjere kojima se koristi naj­manja moguća količina energije da se ost­vari potrebna raz­ina udob­nosti.

Bitno je nagl­a­siti da poboljšanje učinkovi­tosti potrošnje energije ne podrazu­mi­jeva isključivo prim­jenu tehničkih rješenja jer je ener­get­ska učinkovi­tost prven­stveno stvar svi­jesti ljudi i nji­hove volje za prom­jenom ustal­jenih navika prema ener­get­ski učinkovi­tijim rješen­jima. Učinkovitom uporabom energije poboljšavaju se uvjeti živ­ota jer se uz manju potrošnju novca ost­varuje jed­naka raz­ina udobnosti.

ENER­GET­SKI CER­TI­FIKAT
Ener­get­ski cer­ti­fikat je doku­ment kojim se iskazuju ener­get­ska svo­jstva zgrade, a nje­gova osnovna svrha je pružiti vlas­nicima i koris­nicima zgrada infor­ma­ciju o ener­get­skim svo­jstvima zgrade. Poput cer­ti­fikata koji su obvezni na svim kućan­skim elek­tričnim ure­đa­jima u trgov­inama, ener­get­ski cer­ti­fikat zgrade daje uvid u potrošnju energije koju zgrada ima zbog svo­jih svo­js­tava. Ener­get­sko cer­ti­fi­ci­ranje je stoga uve­deno kako bi se sman­jila potrošnja energije u zgradama.

Za izradu ener­get­skog cer­ti­fikata potre­ban je pre­gled od strane ovlaštene osobe kako bi se uspostavio uvid u pos­to­jeće stanje zgrade obzirom na ener­get­sku učinkovi­tost. Zgrade se svrstavaju u osam ener­get­skih razreda prema ener­get­skoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava ener­get­ski najpo­voljniji, a G ener­get­ski najnepo­voljniji razred. Ener­get­skom obnovom zgrade sman­juje se potrošnja energije, povećava kvaliteta boravka u zgradi i sama vri­jed­nost zgrade, te se zgrada svrstava u povoljniji ener­get­ski razred.

OPSEG POSLA I CIJENE
Za novu zgradu s naj­manje 6 stanova cijena ener­get­skog cer­ti­fikata po stanu iznosi od 200 do 400 kuna. U ovom slučaju nije potrebno izaći na teren, jer zgrada još nije u funkciji, pos­toji doku­mentacija i završno izv­ješće nad­zornog inžen­jera pa je pos­tu­pak cer­ti­fikacije gotov u mak­si­malno 2 radna dana. Kod pos­to­jećih zgrada inžen­jeri moraju prvo izaći na građev­inu, naprav­iti ener­get­ski pre­gled stana ili zgrade, izra­diti potrebne pro­račune, složiti detaljno izv­ješće koje se šalje Min­istarstvu, te izdati cer­ti­fikat. Opseg posla je više puta složeniji nego kod novo­grad­nje pa je i velika raz­lika u cijeni. Kom­pletni pos­tu­pak traje neko­liko dana kod stanova i kuća do 400m2.

Za višes­tam­benu zgradu je ispla­tivije raditi 1 ener­get­ski cer­ti­fikat nego za svaki stan posebno. Ponekad se događa da se vlas­nici stanova iz nekog razloga ne mogu dogov­oriti. Tada je moguće naprav­iti cer­ti­fikat i za samo jedan stan.

Za izradu ener­get­skih cer­ti­fikata i više infor­ma­cija kon­tak­ti­ra­jte nas na Ova e-​mail adresa je zaštićena od spam­b­ota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.